Heeft u vragen:

>Aanvullende info

Aanvullende informatie

Niet van toepassing. Praktijk gestaakt.

AVG

Sinds 25 april 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Hierin worden regels aangegeven voor het verwerken van persoonsgegevens. De AVG is een Europese verordening, dus verplicht, en van toepassing in alle EU-lidstaten. De persoonsgegevens dienen op een veilige manier te worden verwerkt. Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan voor het doel waarvoor ze worden verzameld noodzakelijk is.

Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare persoon. Deze gegevens betreffen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer , Burgerservicenummer of IP-adres.

Bijzondere persoonsgegevens betreffen gegevens over de gezondheid van een persoon, ras, seksuele geaardheid, lidmaatschappen, genetische gegevens. Deze worden niet vermeld in de algemene gegevens in het systeem.

In deze praktijk is een zogenaamd Intern PrivacyBeleid aanwezig waarin staat aangegeven hoe hier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wachtlijst

Niet van toepassing.

Klachten

Wanneer u een klacht hebt over de behandeling of over mijn bejegening stel ik het op prijs als u dat eerst met mij wilt bespreken. Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uw klacht wordt door een klachtenfunctionaris in behandeling genomen en u krijgt een advies om een bemiddelingsgesprek aan te gaan of uw klacht te deponeren bij de Klachtencommissie van de NVVP.

Waarneming

Bij afwezigheid door vakantie, congresbezoek of ziekte wordt de praktijk waargenomen door een collega-psychiater die in de regio werkzaam is.

 

Zorgverzekeraars

Niet van toepassing.

Informatie voor verwijzers

Niet van toepassing.

Praktijk gestaakt.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders verplicht een kwaliteitsstatuut te  hebben. Dit kwaliteitsstatuut is door een officiële instantie goedgekeurd. Een exemplaar daaarvan bevindt zich op de praktijk. Desgewenst kunt u dat inzien en een afdruk daarvan vragen.