Heeft u vragen:

>Aanvullende info

Aanvullende informatie

Onderstaande vindt u aanvullende informatie over de wachtlijst, verhindering, zorgverzekeraars en meer. Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen per mail of via het contactformulier.

AVG

Sinds 25 april 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Hierin worden regels aangegeven voor het verwerken van persoonsgegevens. De AVG is een Europese verordening, dus verplicht, en van toepassing in alle EU-lidstaten. De persoonsgegevens dienen op een veilige manier te worden verwerkt. Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan voor het doel waarvoor ze worden verzameld noodzakelijk is.

Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare persoon. Deze gegevens betreffen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer , Burgerservicenummer of IP-adres.

Bijzondere persoonsgegevens betreffen gegevens over de gezondheid van een persoon, ras, seksuele geaardheid, lidmaatschappen, genetische gegevens. Deze worden niet vermeld in de algemene gegevens in het systeem.

In deze praktijk is een zogenaamd Intern PrivacyBeleid aanwezig waarin staat aangegeven hoe hier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wachtlijst

In het algemeen gelden de volgende wachttijden:

  • Voor een intakegesprek: 2 weken.
  • Voor farmacotherapie: 1-2 weken.
  • Voor psychotherapie: 4 - 6 weken, na de intakegesprekken.
  • Verzekerden die een zorgverzekering hebben afgsloten met een verzekering die onder de koepel VGZ en Menzis vallen, kunnen niet in behandeling worden genomen omdat geen contract meer met deze koepels is overeen gekomen.
  • tot 1 februari 2019 worden geen nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen.

Klachten

Wanneer u een klacht hebt over de behandeling of over mijn bejegening stel ik het op prijs als u dat eerst met mij wilt bespreken. Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uw klacht wordt door een klachtenfunctionaris in behandeling genomen en u krijgt een advies om een bemiddelingsgesprek aan te gaan of uw klacht te deponeren bij de Klachtencommissie van de NVVP.

Waarneming

Bij afwezigheid door vakantie, congresbezoek of ziekte wordt de praktijk waargenomen door een collega-psychiater die in de regio werkzaam is.

 

Zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars is voor 2018 een Gespecialiseerde GGZ-contract afgsloten. Zie onderstaand schema:

Zorgverzekeraar Overkoepeling Basis GGZ Gespecialiseerde GGZ
Zilveren kruis / Achmea Agis, Avero Achmea, Centraal beheer Achmea, FBTO, Inshared, Interpolis, OZF Achmea, Pro Life zorgverzekeringen: vergoeding GGGZ en BGGZ. nvt contract
CZ CZ; OHRA; Delta Lloyd; IZZ; IZA nvt geen contract
De Friesland   nvt contract
Multizorg Zorg en Zekerheid, de Amersfoortse, Ditzo vezekeringen, BeterDichtbij, ONVZ zorgverzekeraar, PNO zorg, HollandZorg, Salland verzekeringen, Energiek, Aevitae (ASR), IAK volmacht BV (ASR ziektekosten), Caresco (ASR ziektekosten). nvt contract
VGZ

Univé Zorg, VGZ zorgverzekeraar, IZZ, IZA, NV Zorgverzekeraar UMC, Trias zorgverzekeraar NV, Cares Gouda NV): vergoeding GGGZ en BGGZ.

VGZ heeft een zorgkostenplafond ingesteld voor 2018. Ik ervaar dat als een wurgcontract, overeenkomend met maffia-praktijken. Daarom werk ik niet meer met VGZ samen. Mocht u in het najaar bij mij in behandeling willen, dan is het het verstandigste als u een  zorgverzekeraar kiest die niet onder de VGZ-koepel valt.

nvt geen contract
DSW DWS; Stad Holand nvt contract
ONVZ ONVZ; VVAA; PNOzorg nvt  
Menzis Menzis; Anderzorg; Hema; PMA nvt

geen contrac

Bent u verzekerd bij een van bovengenoemde verzekeraars, dan wordt uw behandeling volledig vergoed. als ik een contract heb.  Houdt u rekening met uw eigen risico bij uw zorgverzekering. Bij twijfel is het verstandig om met uw zorgverzekeraar te bellen om te overleggen wat de vergoeding.

De tarieven van behandelingen in de tweedelijns gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Ieder jaar staan de tarieven gepubliceerd op de website van de NZA.

Informatie voor verwijzers

U kunt naar mij verwijzen voor de GGGZ (Gespecialiseerde GGZ) DBC's.

Gespecialiseerde GGZ bij:

  • langdurige behandeling
  • en/of bij complexe problematiek
  • en/of hoger risico

Voorbeelden: Diagnostiek bij complexe problematiek, behandelen van depressieve stoornis met co-morbide angst, behandelen angststoornis bij co-morbide persoonlijkheidsproblematiek, behandelen persoonlijkheidsproblematiek. Overigens komt het zeer regelmatig voor dat binnen de Gespecialiseerde-GGZ kortdurend kan worden behandeld. Dat is niet altijd te voorzien bij verwijzing en gedurende de intake. 

Gelieve in uw verwijsbrief te vermelden dat u verwijst voor een gespecialiseerde GGZ-behandeing. Wilt u daarnaast (een vermoeden van) een DSM-V stoornis vermelden.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders verplicht een kwaliteitsstatuut te  hebben. Dit kwaliteitsstatuut is door een officiële instantie goedgekeurd. Een exemplaar daaarvan bevindt zich op de praktijk. Desgewenst kunt u dat inzien en een afdruk daarvan vragen.